Màrqueting de dades: D’on obtenim les dades i com podem tractar-les?

Internet és un espai on el comportament dels usuaris que l’utilitzen hi queda registrat, això genera un gran nombre de dades que permet conèixer molt millor el consumidor i, juntament amb les bases de dades que les empreses ja tenen dels clients, es pot utilitzar aquesta informació per crear estratègies que generin més atracció i vendes. Les estratègies basades en les dades és el que s’anomena màrqueting de dades, però exactament d’on provenen les dades per fer aquest tipus d’estratègies? Un cop tenim les fonts localitzades quines són les tecnologies per emmagatzemar-les i analitzar-les?

Procedència dades

Les dades poden arribar de diferents àmbits i sistemes, segons quins siguin els nostres objectius d’anàlisis, necessitarem un tipus de dades o la seva procedència serà diferent segon la seva tipologia.

La procedència de les dades pot arribar des d’aquests orígens:

 • Dades de clients provinents del CRM de l’empresa, és a dir, un gestor de relació amb els clients (per exemple Salesforce o HubSpot són marques que ofereixen CRM’s) o plataformes d’allotjament de les dades dels clients (per exemple Exponea o Segment)
 • Dades d’analítica web (es pot fer des d’una eina com Google Analytics o Adobe Analytics)
 • Dades obtingudes des d’una plataforma de e-coomerce, en cas de que n’utilitzis una (lcom Shopify o Magento)
 • Dades de les campanyes realitzades a traves d’una plataforma d’enviament de correus electrònics o amb marketing automation (per exemple Mailchimp o HubSpot)
 • Les dades recollides en les campanyes de pagament fetes a través de canals de pagament com Google Ads, Facebook Ads
 • Dades del SEO (provinents d’eines com Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, i/o Moz)
 • Dades de les xarxes socials (des de plataformes com Facebook, Instagram, LinkedIn, i/o TikTok)

Tecnologia per tractar les dades

Un cop hem obtingut les fonts des d’on podem obtenir dades per construir un anàlisi de dades és el moment de conèixer quines tecnologies existeixen per ajudar-nos a recopilar, ordenar, classificar interpretar i, finalment, presentar les dades.

Les tecnologies que ens poden ajudar són les següents:

 • Espais d’emmagatzematge al núvol (Per exemple Google BigQuery, Snowflake, o Redshift) on s’hi poden anar acumulant els resultats de les accions de màrqueting, vendes i xifres de negoci.
 • Eines d’anàlisis de les dades que permeten fer operacions complexes per interpretar les dades i visualitzar-les, per exemple Tableau, Qlik o Power BI.
 • Una eina per visualitzar les dades, Google Data Studio, permet crear presentacions interactives connectant les dades amb Google Analytics o d’altres eines o plataformes on s’hagin emmagatzemat les dades.
 • Eines per construir fulles de càlcul com Google Sheet o Excel, on qualsevol persona independentment del seu coneixement tècnic pot realitzar anàlisis bàsiques de dades.

La quantitat de dades que puguem aconseguir ens permetran fer uns anàlisis més o menys rics i complets, d’altra banda les eines d’anàlisi de dades ens permetran interpretar les raons dels resultats obtinguts i detectar o anticipar-nos a les tendències que es puguin produir. Finalment, les eines de visualització ens permetran explicar i fer entendre les dades recollides amb les màximes facilitats de presentació, fent-les comprensibles a les persones que no estiguin implicades en el dia a dia de les anàlisis.

Marketing de datos: ¿De dónde obtenemos los datos y cómo podemos tratarlos?

Internet es un espacio donde el comportamiento de los usuarios que lo utilizan queda registrado, esto genera un gran número de datos que permite conocer mucho mejor el consumidor y, junto con las bases de datos que las empresas ya tienen los clientes, se puede utilizar esta información para crear estrategias que generen más atracción y ventas. Las estrategias basadas en los datos es lo que se llama el marketing de datos. ¿Pero exactamente de donde provienen los datos para hacer este tipo de estrategias? Una vez tenemos las fuentes localizadas cuáles son las tecnologías para almacenarlas y analizarlas?

Procedencia datos

Los datos pueden llegar de diferentes ámbitos y sistemas, según cuales sean nuestros objetivos de análisis, necesitaremos un tipo de datos o su procedencia será diferente según su tipología.

La procedencia de los datos puede llegar desde estos orígenes:

 • Datos de clientes provenientes del CRM de la empresa, es decir, un gestor de relación con los clientes (por exemple ejemplo Salesforce o Hubspot son marcas que ofrecen CRM) o plataformas de alojamiento de los datos de los clientes (por ejemplo Exponea o Segment)
 • Datos de analítica web (se puede hacer desde una herramienta como Google Analytics o Adobe Analytics)
 • Datos obtenidos desde una plataforma de e-coomerce, en caso de que utilices una (lcom Shopify o Magento)
 • Datos de las campañas realizadas a través de una plataforma de envío de correos electrónicos o con marketing automation (por ejemplo Mailchimp o HubSpot)
 • Los datos recogidos en las campañas de pago hechas a través de canales de pago como Google Ads, Facebook Ads
 • Datos del SEO (provenientes de herramientas como Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, y/o Moz)
 • Datos de las redes sociales (desde plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, y/o TikTok)

Tecnología para tratar los datos

Una vez hemos obtenido las fuentes desde donde podemos obtener datos para construir un análisis de datos es el momento de conocer qué tecnologías existen para ayudarnos a recopilar, ordenar, clasificar interpretar y, finalmente, presentar los datos.

Las tecnologías que nos pueden ayudar son las siguientes:

 • Espacios de almacenamiento en la nube (Por ejemplo Google BigQuery, Snowflake, o Redshift) donde se pueden ir acumulando los resultados de las acciones de marketing, ventas y cifras de negocio.
 • Herramientas de análisis de los datos que permiten realizar operaciones complejas para interpretar los datos y visualizarlas, por ejemplo Tableau, Qlik o Power BI.
 • Una herramienta para visualizar los datos, Google Data Studio, permite crear presentaciones interactivas conectando los datos con Google Analytics u otras herramientas o plataformas donde se hayan almacenado los datos.
 • Herramientas para construir hojas de cálculo como Google Sheet o Excel, donde cualquier persona independientemente de su conocimiento técnico puede realizar análisis básicos de datos.

La cantidad de datos que podamos conseguir nos permitirán hacer unos análisis más o menos ricos y completos, por otra parte las herramientas de análisis de datos nos permitirán interpretar las razones de los resultados obtenidos y detectar o anticiparnos a las tendencias que se puedan producir. Finalmente, las herramientas de visualización nos permitirán explicar y hacer entender los datos recogidos con las máximas facilidades de presentación, haciéndolas comprensibles a las personas que no estén implicadas en el día a día de los análisis.

Facebook, l’aplicació més descarregada de la dècada 2010-2019

L’empresa App Annie, dedicada a analitzar el volum de descàrregues de les botigues d’aplicacions i la seva classificació ha revelat les 10 aplicacions més descarregades al llarg de la dècada 2010-2019, un rànquing en el que Facebook gaudeix d’un gran protagonisme.

L’aplicació de la xarxa social Facebook ha estat la més descarregada, però darrere seu hi ha tres aplicacions que formen part del mateix grup empresarial, es tracta de Facebook Messenger, Whatsapp i Instagram. Cal recordar que l’any 2012 Facebook va comprar Instagram i, dos anys més tard, el 2014, va comprar l’aplicació de missatgeria Whatsapp.

Així Facebook encapçala la classificació amb les quatre primeres aplicacions creant un gran monopoli en l’àmbit de la missatgeria i les xarxes socials, un cúmul de dades de diferents plataformes inquietant ja que, combinades entre elles, ajuden a una sola empresa a conèixer molta informació dels nostres moviments, preferències i comportaments.

Més enllà de les quatre primeres posicions el rànquing continua amb Snapchat i Skype en cinquena i sisena posició, seguit per TikTok i el navegador UC Browser. Finalment, dins del top 10, hi trobem Youtube amb la novena posició i Twitter amb la desena.

Aquest rànquing ens revela que el telèfon mòbil ha creat un canvi radical en els usuaris fent que l’aplicació web sigui una de les eines principals de consum del usuaris

Si ens fixem en classificacions a partir d’altres paràmetres hi destaca el joc més descarregat de la dècada, aquest rànquing l’encapçala Candy Crush Saga i el segueix Temple Run 2. Finalment, en el rànquing d’aplicacions en les quals s’hi ha destinat més temps trobem en primera posició Netflix, seguida de l’aplicació de cites Tinder i Pandora Video.

Facebook, la aplicación más descargada de la década 2010-2019

La empresa App Annie, dedicada a analizar el volumen de descargas de las tiendas de aplicaciones y su clasificación ha revelado las 10 aplicaciones más descargadas en la década 2010-2019, un ranking en el que Facebook goza de un gran protagonismo.

La aplicación de la red social Facebook ha sido la más descargada, pero tras ella hay tres aplicaciones que forman parte del mismo grupo empresarial, se trata de Facebook Messenger, Whatsapp y Instagram. Hay que recordar que en el año 2012 Facebook compró Instagram y, dos años más tarde, el 2014, compró la aplicación de mensajería Whatsapp.

Con estos resultados Facebook encabeza la clasificación con las cuatro primeras aplicaciones creando un gran monopolio en el ámbito de la mensajería y las redes sociales, un cúmulo de datos de diferentes plataformas inquietante ya que, combinadas entre ellas, ayudan a una sola empresa a conocer mucha información de nuestros movimientos, preferencias y comportamientos.

Más allá de las cuatro primeras posiciones el ranking continúa con Snapchat y Skype en quinta y sexta posición, seguido por TikTok y el navegador UC Browser. Finalmente, dentro del top 10, encontramos Youtube con la novena posición y Twitter con la décima.

Este ranking nos revela que el teléfono móvil ha creado un cambio radical en los usuarios haciendo que la aplicación web sea una de las herramientas principales de consumo de los usuarios.

Si nos fijamos en clasificaciones a partir de otros parámetros destaca el juego más descargado de la década, este ranking lo encabeza Candy Crush Saga y le sigue Temple Run 2.

Finalmente, en el ranking de aplicaciones en las que se ha destinado más tiempo encontramos en primera posición Netflix, seguida de la aplicación de citas Tinder y Pandora Video.

Reels, l’aposta d’Instagram per competir amb TikTok

La xarxa social xinesa TikTok ha sacsejat en poc temps el panorama dels social media, en els darrers mesos ha incrementat de manera important el nombre de seguidors, especialment entre els més joves, l’aplicació basa les seves funcions en la creació de vídeos on s’hi permeten incorporar una gran quantitat d’efectes visuals i de so. El creixement de TikTok posa de manifest, un cop més, el gran interès que genera el vídeo en l’àmbit de les xarxes socials. L’èxit d’aquesta xarxa social xinesa ha posat en guàrdia Instagram, la xarxa social que fins ara capitalitzava l’atracció cap als usuaris més joves.

Per fer front a la competència de TikTok, Instagram ha llançat una nova funció anomenada Reels que permet gravar i crear vídeos de fins a quinze segons i afegir-hi efectes, filtres, audios o música per fer-los més divertits o creatius, una funció que té moltes coincidències amb el que ofereix TikTok amb la intenció de retenir els usuaris a Instagram.

Per utilitzar aquesta funció cal anar a l’apartat on es troben les Stories, un cop a dins trobarem la funció Reels amb totes les seves opcions, un cop creat el vídeo el podem compartir públicament o de manera més privada a través de missatgeria o en les llistes de millors amics. Si el nostre compte d’Instagram és obert el Reel publicat és possible que surti a la secció explorar de l’aplicació de manera que la publicació pot arribar més enllà dels nostres seguidors, de fet en aquests moment aquesta secció ja dedica una part del seu espai a Reels relacionats amb els nostres interessos.

TikTok ha adquirit en poc temps un gran protagonisme i és font de notícies de caire divers, la seva aparició ha estat font de moviments entre la competència però també ha generat moviments entre la geopolítica internacional esdevenint un element de disputa en la guerra tecnològica que mantenen la Xina i els Estats Units. La procedència xinesa d’aquesta xarxa ha generat recels al president dels Estats Units, Donald Trump, acusant TikTok de ser una eina d’espionatge al servei del govern xinès, aprofitant aquest argument el mandatari ha amenaçat de prohibir aquesta aplicació en aquest país si la filial nord-americana de TikTok no es venuda el més aviat possible a Microsoft. Però, més enllà de saber que passarà amb el futur de TikTok als Estats Units, l’expectativa ara es centra, sobretot, en saber si al llarg dels propers mesos Reels aconseguira frenar la competència de TikTok.

Reels, la apuesta de Instagram para competir con TikTok

La red social china TikTok ha sacudido en poco tiempo el panorama de los social media, en los últimos meses ha incrementado de manera importante el número de seguidores, especialmente entre los más jóvenesla aplicación basa sus funciones en la creación de vídeos donde se permiten incorporar una gran cantidad de efectos visuales y de sonido. El crecimiento de TikTok pone de manifiesto, una vez más, el gran interés que genera el vídeo en el ambito de las redes sociales. El éxito de esta red social china ha puesto en guardia Instagram, la red social que hasta ahora capitalizaba la atracción hacia los usuarios más jóvenes.

Para hacer frente a la competencia de TikTok, Instagram ha lanzado una nueva función llamada Reels que permite grabar y crear vídeos de hasta quince segundos y añadir efectos, filtros, audios o música para hacerlos más divertidos o creativos, una función que tiene muchas coincidencias con lo que ofrece TikTok con la intención de retener a los usuarios en Instagram.

Para utilizar esta función hay que dirigirse al apartado donde se encuentran las Stories, una vez dentro encontraremos la función Reels con todas sus opciones, una vez creado el vídeo podemos compartir públicamente o de manera más privada a través de mensajería o en las listas de mejores amigos. Si nuestra cuenta de Instagram está abierta el Reel publicado es posible que salga a la sección explorar de la aplicación de modo que la publicación puede llegar más allá de nuestros seguidores, de hecho en estos momento esta sección ya dedica una parte de su espacio a Reels relacionados con nuestros intereses.

TikTok ha adquirido en poco tiempo un gran protagonismo y es fuente de noticias de carácter diverso, su aparición ha sido fuente de movimientos entre la competencia pero también ha generado movimientos entre la geopolítica internacional convirtiéndose en un elemento de disputa en la guerra tecnológica que mantienen China y Estados Unidos. La procedencia china de esta red ha generado recelos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusando TikTok de ser una herramienta de espionaje al servicio del gobierno chino, aprovechando este argumento el mandatario ha amenazado con prohibir esta aplicación en este país si la filial norteamericana de TikTok no es vendida lo antes posible a Microsoft. Pero, más allá de saber qué pasará con el futuro de TikTok en Estados Unidos, la expectativa ahora se centra en saber si en los próximos meses Reels conseguirá frenar la competencia de TikTok.

Quina és la diferència entre Font i Mitjà a Google Analytics?

Quina és la diferència entre Font i Mitjà a Google Analytics?

Quan utilitzem Google Analytics i volem conèixer la procedència de les visites d’una pàgina web cal anar a l’apartat d’Adquisició d’aquesta aplicació d’analítica web, en aquest apartat hi ha uns subapartats que fan referència a Font i Mitjà, ho trobem per separat o en un mateix espai però separat per una barra, un tipus de combinació i noms que sovint porten a la confusió ja que a vegades no queda clar que és cada cosa.

Quina és la diferència entre una Font i un Mitjà?

Per explicar-ho de manera resumida, els dos conceptes fan referència a la identificació de la procedència dels visitants però, en cada cas, es diferencien alguns aspectes. La Font indica des d’on han arribat els visitants, recollint els enllaços concrets de procedència, en canvi el Mitja ens indica com han arribat els visitants a la web, és a dir si la procedència és per recerca des d’un buscador, per un enllaç situat en un altra web o per una campanya de pagament, entre d’altres.

Característiques d’una Font a Google Analytics:

Com s’explicava de manera resumida en el paràgraf anterior, la Font a Google Analytics es refereix a l’origen del trànsit que arriba a la web. La Font ens indica el lloc de procedència de les visites, per exemple el correu electrònic, un buscador, una xarxa social o una web determinada. La taula de la Font a més a més especifica de quin servei de correu electrònic, buscador o nom de la web arriben.

Es poden donar casos en que no hi hagi cap referència de pàgina web o qualsevol altre enllaç, aquest tipus de trànsit està marcat com a direct en la Font i com none a Mitjà, en aquests casos es refereix a usuaris que han escrit directament la pàgina web en el navegador o que la visita prové d’eines offline o documents pdf, un tipus d’origen que és impossible de seguir.

Característiques d’una Mitjà a Google Analytics:

El Mitja podríem dir que és una especificació de la informació que ofereix la Font, també ens ajuda a aclarir si el trànsit que hem rebut ha arribat per via natural o artificial, és a dir de manera orgànica o a través de campanyes de pagament. Per exemple en el mitjà podem aclarir quin trànsit de google arriba per via orgànica o a través d’una campanya.

En la taula de mitjans de Google Analytics  hi podem veure, entre d’altres, els següents apartats:

None (Trànsit que arriba d’usuaris que escriuen la web al navegador o d’eines offline)

Orgànic (el trànsit que arriba sense pagar, de manera natural)

Referral ( Trànsit provinent d’enllaços situats en altres pàgines)

Trànsit de pagament ( En aquest cas podem tenir noms amb les inicials CPC o CPM que es refereix al tipus de campanya de pagament)

Affiliates (Trànsit que arriba a través de diferents promocions que s’han fet a través de cupons, promocions, etc) En resum la Font ens indica amb exactitud d’on ve el trànsit cap a la web i el Mitjà ens indica de quina manera hi arriba, és a dir, a través d’una recerca, d’una campanya de pagament o d’una referència, és a dir, un enllaç situat en una altra pàgina web.

¿Cuál es la diferencia entre Fuente y Medio en Google Analytics?

¿Cuál es la diferencia entre Fuente y Medio en Google Analytics?

Cuando utilizamos Google Analytics y queremos conocer la procedencia de las visitas de una página web hay que ir al apartado de Adquisición de esta aplicación de analítica web, en este apartado hay unos subapartados que hacen referencia a Fuente y Medio, lo encontramos por separado o en un mismo espacio pero separado por una barra, un tipo de combinación y nombres que a menudo llevan a la confusión ya que a veces no queda claro a que se refiere cada cosa.

¿Cuál es la diferencia entre una Fuente y un Medio? Para explicarlo de manera resumida, los dos conceptos se refieren a la identificación de la procedencia de los visitantes pero, en cada caso, se diferencian algunos aspectos. La Fuente indica desde donde han llegado los visitantes, recogiendo los enlaces concretos de procedencia, en cambio el Medio nos indica cómo han llegado los visitantes en la web, es decir si la procedencia es por búsqueda desde un buscador, por un enlace situado en otra web o por una campaña de pago, entre otros.

Características de una Fuente en Google Analytics:

Como se explicaba de modo resumido en el párrafo anterior, la Fuente en Google Analytics se refiere al origen del tráfico que llega a la web. La Fuente nos indica el lugar de procedencia de las visitas, por ejemplo el correo electrónico, un buscador, una red social o una web determinada. La tabla de la Fuente además especifica de qué servicio de correo electrónico, buscador o nombre de la web llegan. Se pueden dar casos en que no haya ninguna referencia de página web o cualquier otro enlace, este tipo de tráfico está marcado como direct en la Fuente y como none en el Medio, en estos casos se refiere a usuarios que han escrito directamente la página web en el navegador o que la visita proviene de herramientas offline o documentos pdf, un tipo de origen que es imposible seguir.

Características de un Medio en Google Analytics:

El Medio podríamos decir que es una especificación de la información que ofrece la Fuente, también nos ayuda a aclarar si el tráfico que hemos recibido ha llegado por vía natural o artificial, es decir de manera orgánica o a través de campañas de pago. Por ejemplo en el medio podemos aclarar qué tráfico de Google llega por vía orgánica o a través de una campaña.

En la tabla de medios de Google Analytics podemos ver, entre otros, los siguientes apartados:

None (Tráfico que llega de usuarios que escriben la web en el navegador o procedente de herramientas offline)

Orgànic (el tráfico que llega sin campañas de pago, de modo natural)

Referral Tráfico proveniente de enlaces situados en otras páginas)

Tráfico de pago (En este caso podemos tener nombres con las iniciales CPC o CPM que se refiere al tipo de campaña de pago)

Affiliates (Tráfico que llega a través de diferentes promociones que se han hecho a través de cupones, promociones, etc)

En resumen la Fuente nos indica con exactitud de dónde viene el tráfico hacia la web y el Medio nos indica de qué modo llega, es decir, a través de una búsqueda, de una campaña de pago o de una referencia, es decir, un enlace situado en otra página web.

BARCELONA FLOORS

barcelona-floors-sebastian-erras-18

Gaudi buildings, Picasso museum, Rambla boulevard or Barcelona Football Club are the main tourist attractions of Barcelona. When the visitors come to Barcelona, use to look up if theywant to observe the most interesting building. Sebastian Erras propose to us look down. He is a German photographer who has created a collection where he shows pictures of the wonderful mosaic floors that can be found inside the buildings of the city.

Sebastian Erras has published “Barcelona floors” on the Pixartprinting platform, there you can see pictures showing the colors and beautiful designs of different floors found in restaurants, hotels, museums and other public areas. If you want to visit it, all the floors included in this collection are located on a map that you can download.

Link to Barcelona floors website

LLEGINT “DON JOAN”

don_joan_v2_cmyk_1300e

Cada més el grup de lectura de teatre del Casino comenta una obra de teatre relacionada amb la programació del Teatre Nacional de Catalunya, el mes de març l’obra escollida ha estat “Don Joan o el festí de pedra” de Molière, actualment en cartell. L’autor francès va fer, en aquest text, una revisió de Don Joan, un mite clàssic que representa l’home llibertí amb un afany continuat per seduir a les dones, molts autors han creat textos a partir d’aquest seductor, un d’ells va ser Molière.

En la sessió del club es va comentar que una de les peculiaritats d’aquesta obra era la introducció dels primers efectes especials en la seva trama, un fet que va ser una innovació i una superació tècnica en uns moments, el segle XVII, en que la maquinària escènica era molt mes senzilla que l’actual. Aquesta complexitat escenogràfica a l’hora de posar l’obra en escena, Molière la va poder fer gràcies a la protecció que rebia del rei de França, un fet que li permetia plantejar un teatre de luxe, amb un pressupost que gaudia de poques limitacions.

Però més enllà dels efectes especials el debat va girar, com és lògic, al voltant de la figura de Don Joan, un personatge que es va definir com a lliure, trencant contínuament les regles morals de l’època. La fal·lera seductora del protagonista esdevé sincera, amb un Don Joan afirmant que no ha de renunciar a desitjar i satisfer una sola dona si ell té una capacitat “altruista” per fer el mateix amb moltes més. Una altre de les característiques del personatge es que és un fugitiu que vol preservar com sigui la seva llibertat, fugint constantment de les dones amb qui s’havia compromès i que, un cop abandonades, el persegueixen, fugint d’aquell a qui deu diners, fugint dels que volen passar comptes amb ell… Però Don Joan sempre se’n surt de tots aquests obstacles de manera elegant, amb l’habilitat d’aquell que sap aprofitar-se de cada situació i portar-la de manera interessada cap a on vol. També es remarcable el paper de Sganarelle, l’ajudant que esdevé el contrapunt de Don Joan, qüestionant-li el seu comportament i creant una joc escènic molt interessant entre els dos personatges.

És remarcable el gir final de Don Joan, quan aparentment decideix canviar el seu mal comportament que, a partir d’aleshores, s’adaptarà a tot allò que marca la societat del moment com a bo. Un canvi que no que no és real ja que, en el seu monòleg final, Don Joan afirma que d’amagat continuarà actuant com sempre, convertint-se en un hipòcrita. És aleshores quan Don Joan qüestiona qui és pitjor, aquell que actua injustament a cara descoberta o els hipòcrites que aparentment no ho fan però que, en realitat, fan el mateix però d’amagat. En aquest punt es resumeix la crítica a la societat que volia plasmar Molière en aquesta obra, un argument que va molestar i escandalitzar a més d’un.

Don Joan o el festí de pedra” es representa al Teatre Nacional de Catalunya fins el 24 d’abril, tot i així totes les entrades ja s’han exhaurit. Aquest espectacle farà girà per Catalunya i farà parada al teatre Kursaal de Manresa el 28 i 29 de maig.

Köllen bookshelf

Köllen
Four young catalan designers have created Köllen an interactive new bookshelf. The name it means the Alps mountains in swedish language, using this name the designers want to show that its shelf follow the nordic design style, also the shelf form remembers this european mountains.

The shelf includes modular pieces that allows customize it. You can enlarge the shelf or move the position of modular pieces according to the objects that you want to place on the shelf.

The young designers study in a design school in Barcelona, they created the shelf after a class project and decided to present it in the furniture fair Hábitat of Valencia. Köllen design achieved very good comments, after this good experience they want to produce a first serie of this shelf. If them want to achieve this goal, it needs money, for this reason the designers have organized a crowdfunding campaign in Verkami platform. If you want to participate the minimal contribution is 10 euros, then you can receive some presents according to the amount contribution.

Link to Köllen bookshelf crowdfunding campaign

SCALA DEI: THE CLOISTER RECONSTRUCTION

Scala Dei is an ancient monastery located in the Priorat region. The name means ” scale toward God” and its history starts in 1163. The monastery activity continues during seven centuries, this religious institution ruled over the Priorat region. The Prior was the chief of the charterhouse and the mayor of towns located around Scala Dei, the name of the Priorat region comes from this ancient ruler. Scala Dei Charterhouse demonstrates her power, the monks decided to build a great monastery that included the monks’ rooms, chapels, the church, cloisters and other service buildings. The religious activity ends in 1835 when the monks leave Scala Dei, the power of this religious place ends and the building is abandoned. The people that lived in the region profit the situation and stole objects, stones and other materials from the old monastery. Only a few years later Scala Dei becomes a Charterhouse in ruins.

In 1998, Scala Dei owner donate the old monastery to the catalan goverment who decides to restore the old ruins. The restoration policy wanted to maintain the building with the same aspect and preserve the special atmosphere of the ruins, but, at the same time, this policy was combined with the reconstruction of some parts, aiming to explain the old monk’s life. The restoration works continues today, three years ago the government reconstructed one of the old cloisters. It’s interesting to see the video linked in this post where we can see the images before the reconstruction and the restoration works in time-lapse mode. We can watch the archeologist tasks, discovering the majority original parts of the old cloister, buried underground, and the reconstruction phases that returns this space to a new life.

FANG I SETGE, LA CRÒNICA MÚSICAL DE 1714

MG_6323a

La commemoració dels 300 anys dels fets de 1714 ha provocat un creixement de l’interès sobre aquest tema amb reportatges, rutes històriques, llibres i, també, espectacles teatrals. És el cas del musical “Fang i Setge” que aquests dies es pot veure al Teatre Victòria de Barcelona.

“Fang i Setge” ens situa a Barcelona durant la Guerra de Successió, la ciutat viu pendent de l’avanç de les tropes borbòniques partidàries del rei Felip V, els catalans, partidaris de l’Arxiduc Carles d’Àustria, han perdut els seus aliats, principalment Anglaterra que abandona la guerra fatigada a canvi d’assolir la pau. Malgrat una derrota pràcticament segura, els barcelonins decideixen resistir davant l’avanç dels borbònics i es preparen per un llarg setge. L’Ònia, filla d’una familia noble, decideix quedar-se a Barcelona, rebel·lant-se contra la decisió del seu pare d’anar-se’n cap a un altre lloc més segur.

L’història de l’Ònia és un dels elements que construeix Sang i Fetge, una diversitat d’històries i personatges que relaten la vida dels barcelonins durant el setge borbònic, un element comú que afecta tots els personatges que intervenen en l’espectacle. Davant d’aquest teló de fons bèl·lic hi apareixen diversos temes, el patriotisme protagonitzat pels barcelonins que decideixen resistir, simbolitzats pel personatge heroic d’en Ramon, l’amor que sorgeix entre l’Ònia i el William, un soldat anglès que decideix quedar-se a defensar Barcelona, o entre el Ramon i l’Eulàlia. Entre les diverses trames també hi ha lloc per la traïció, com la del pare de l’Ònia, el qual es posa al servei de les tropes borbòniques, o per la corrupció personificada en un dels personatges més interessants del muntatge: la Núria, sempre disposada a aprofitar-se de tothom, a treure algun benefici econòmic de totes les situacions, una dona que és la principal encarregada de donar un toc còmic a algunes escenes del musical.

Fang i Setge combina l’amor més ensucrat amb el dramatisme i la comèdia acompanyat per la música composada per Salvador Brotons, unes composicions de to èpic que reforcen l’emoció i els sentiments que es volen transmetre a l’espectador, tot plegat amb una escenografia senzilla però efectiva que resol, amb elements mòbils i imatges projectades, la gran quantitat d’escenes que construeixen aquest musical.

Fang i Setge, amb dramatúrgia de Marc Rosich, es va estrenar el 2014 a Olesa de Montserrat i, després de fer una segona temporada a Olesa, va saltar els escenaris barcelonins on hi farà una nova temporada de representacions fins el proper 27 de març de 2016.

Foto: Pere Grimau

EL PROFESSOR BERNHARDI

el-professor-bernhardi

Aquest mes de febrer s’ha celebrar una nova sessió del club de lectura de teatre de Manresa, organitzat per la Biblioteca del Casino de Manresa i dirigit per Fina Tapias. En aquesta edició l’obra que es va comentar va ser l’obra austríaca “El professor Bernhardi“, d’Artur Schnitzler, la qual es representa a l’escenari del Teatre Nacional de Catalunya fins el 20 de març.

L’argument de “El professor Bernhardi” comença quan una pacient del professor, malalta per les complicacions per un avortament il·legal, és a punt de morir. En els seus darrers moments de vida la noia experimenta un benestar que no li fa sospitar que ella és a punt a morir, pensant que podrà superar els seus problemes de salut. És aleshores quan arriba un capellà per administrar a la pacient el darrer dels rituals en la vida d’un catòlic, la extremaunció. Però tot plegat es complica quan el metge, el professor Bernhardi, es nega a que el capellà visiti a la malalta ja que pot trencar el moment de benestar de la pacient, retornant-la a la realitat de la seva mort imminent. El capellà se sent ofès i vol entrar a veure la pacient, enmig de tota aquesta discussió la pacient mort sense rebre l’extremaunció.

Aquest fet puntual va complicant, mica en mica, la situació del professor Bernhardi i de l’institut clínic que presideix, un afer que passa a ser de domini a públic i arriba a ser debatut als mitjans de comunicació i al parlament del país. A partir d’aquest cas es fan patents temes de fons que acompanyen l’argument, un és el creixent antisemitisme que, tal com explica la història del segle XX, anys més tard desembocarà en el nazisme, Bernhardi és jueu i alguns dels seus detractors utilitzaran aquesta circumstància per qüestionar-lo. La peça teatral també posa de manifest l’alt poder de l’església, una institució que influeix en la política del país i en la medicina. El text també posa de manifest la doble moral dels personatges que envolten el professor, personalment li reconeixen que va fer el correcte però també li reconeixen que, públicament, l’han de qüestionar per preservar els propis interessos personals que requereixen acatar el que marca la opinió pública del país. D’altra banda també cal esmentar la figura del protagonista, Bernhardi, un antiheroi que defensa la seva posició i que parla sense mitges tintes als seus detractors però sense fer-ne estridència públicament, un metge que, posteriorment, quan se li dóna la raó pels seus actes, prefereix no fer-ne sang i quedar-se en un discret segon pla. Un personatge que traspua que l’actitud individual de les persones pot qüestionar tot allò establert i, a partir d’aquí, arribar a canviar les coses.

L’autor, metge i fills de metge, introdueix elements autobiogràfics en la trama d’una obra que, quan va ser escrita a primers del segle XX, va ser molt polèmica a Àustria, fins al punt d’estar prohibida durant molts anys. Arthur Schnitzler, tot i ser metge, va creure que des del teatre podia ser més útil que no pas fent de metge, posant a debat temes tabú.

“El professor Bernhardi” parla de les lluites de poder, l’enorme pes de la religió i l’odi contra els jueus però, més enllà dels temes de fons, el text provoca que lector trenqui esquemes establerts, qüestionant-se contínuament que és correcte i que no ho és.

Candles line

DSC_0855

This candle line was made in Manresa, it’s part of a celebration that remembers an ancient legend, the story explains that one day of 1345 a mysterious light came from the Montserrat mountain, near the city, until Manresa. Every year the people remember this light, putting candles on the city center streets. This performance creates a nice atmosphere around the streets.

I have taken more pictures about this event, they are published on digital newspaper Nació Manresa, you can see it on the following link. In the same link you can see also images about astreet art exhibition inspired by light and water, this exhibition was held on the same day and place.

Pictures gallery

Aquesta línia d’espelmes va ser feta Manresa, forma part de la celebració de les festes de la Llum, aquesta festivitat recorda una llegenda que explica que un dia de l’any 1345, una llum misteriosa va venir de Montserrat a Manresa. Cada any la gent recorda aquesta fet posant espelmes als carrer del centre de la ciutat.

Vaig fer més fotos d’aquest esdeveniment, les podeu veure publicades al diari Nació Manresa, en el següent enllaç. En el mateix enllaç s’hi poden trobar imatges d’una exposició artística que es va fer el mateix dia amb obres inspirades en la llum i l’aigua.

Galeria fotogràfica